Beretning fra Tænketankudvalget v/Sonja Poll m.fl.

AKTUELT / 27.02.23

Niveaufri adgang til kirker er et af emnerne som Tænketanken har arbejdet med i 2023. Foto Jeremy Dennis

Som optakt til launch af Danske Landskabsarkitekters årsberetning, der udkommer til marts, bringer vi et udvalg af de mange beretninger, som er med i Kureren. Læs med når Landskabsarkitekternes Tænketank beretter

Ideen med Tænketanken er at have et forum for løbende diskussioner med mulighed for at byde ind med faglige vurderinger så vel i den offentlige, som i den interne debat.

Tænketankens medlemmer udpeges eller godkendes af bestyrelsen. Medlemmerne repræsenterer bredden i faget og blandt foreningens medlemmer.

I øjeblikket er vi: Lea Nørgård, Stine Bærentzen, Sonja Poll, Henning Looft, Jeremy Dennis, John Norrie, Knud W. Ø. Larsen og Torben Dam.

Læs med om hvad udvalget har foretaget sig i det forgangne år:

Fredninger / Høringssvar

I 2022 har Tænketanken skrevet høringssvar vedrørende haver til tre private huse fra perioden 1920 – 40, og til den meget betydningsfulde fredning af Aarhus Universitetspark, hvor der sandsynligvis vil foreligge kendelse i foråret 2023. I øjeblikket forbereder vi et høringssvar vedr. en landskabsfredning af Måneporten.

Vi finder udvidelsen af bygningsfredningsloven med landskabsarkitektoniske værker meget nødvendig, og det er tydeligt, at bestemmelserne bruges for at indhente et efterslæb, hvor betydende værker ellers vil blive mistet.

Fredningsforslagene for de valgte anlæg beskrives som regel med stor veneration og forståelse for helheden, men det er ofte bekymrende, at den landskabsfaglige ekspertise mangler med den risiko, at der let opstår uhensigtsmæssige beslutninger. Vi oplever ofte at vores høringssvar bliver det, der kommer til at præcisere de landskabsfaglige vilkår for fredningen. Det er naturligvis tilfredsstillende, men langt bedre var det, om den landskabsarkitektoniske faglighed var indarbejdet, inden forslagene sendes i høring.

I 2019 afgav Tænketanken et høringssvar om omgivelsesfredning af Kildeskovshallen.

Denne fredning blev i første omgang udskudt, grundet en klage fra Gentofte Kommune, som havde udbygningsplaner for svømmehallen. Disse planer mundede i sommeren 2022 ud i et lokalplansforslag der muliggjorde udvidelsesprojektet og som DL/TT i lighed med andre foreninger, akademiråd, borgergrupper mv., indsendte indsigelse til. Lokalplanen blev godkendt af kommunalbestyrelsen, som samtidig opgav deres klage, hvorefter fredningen blev gennemført på trods af, at udvidelsen indebar inddragelse af et grønt areal med fældning af ca. 60 takstræer og 10 store løvtræer.

Kontakt til Slots og Kulturstyrelsen (SLKS)

Tænketanken afholdt i marts 2022 et opfølgende møde med lederen af SLKS’, Center for Kulturarv. Her gjorde vi endnu engang opmærksom på centerets manglende landskabsfaglige ekspertise. Vi drøftede også SLKS’ pjece om ”LANDSKABSPLEJE. Faglige retningslinjer for byggesager om fredede bygningsomgivelser og selvstændige landskabsarkitektoniske værker”, som Tænketanken mener rammer skævt i forhold til en række landskabsfaglige begreber. Vi blev opfordret til at kommentere pjecen. Dette arbejde pågår.

Biodiversitet

Tænketanken har i hele 2022 drøftet, hvordan biodiversitet kan fremmes, samtidig med at nødvendige hensyn til landskabsæstetiske, rekreative og oplevelsesmæssige forhold tilgodeses.

Især i byerne er der tilsyneladende en tendens til, at hensyn til enkeltarter af dyr og planter får afgørende indflydelse på plantebestande, udformning og drift, uden at der i øvrigt er foretaget en samlet afvejning.

Tænketanken er opmærksom på, at det er et følsomt emne med mange interessenter, og drøfter derfor grundigt, hvordan man bedst fremmer en helhedsorienteret udvikling, hvor hensyn til biodiversitet indgår som et vigtigt tema, men ikke det eneste.

Niveaufri adgang til vore kirker

Det kan være meget vanskelige opgaver på meget sårbare steder, og det kræver både æstetisk omhu og teknisk formåen.

Vi har søgt og fået en mulighed for at løfte emnet ind et på et synligt sted. Det bliver med et indlæg på Kirkegårdskonferencen på Nyborg Strand den 9. marts 2023. Jeremy står for indlægget, og titlen er: ”Gør adgangsforholdene bedre på en smuk måde.”

Kirkegårdskonferencen afholdes af Foreningen af Danske Kirkegårdsledere, Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte og Landsforeningen af Menighedsråd. (Max 750 deltagere)

Landskabsprojekter i Søværnets regi

Emnet har hvilet, fordi det kræver sammenhængende tid til at dykke ned i arkiverne. Men vi fortsætter.

Kontakt til bestyrelsen

For at koordinere arbejdet bedst muligt, har vi formanden med til et af årets møder, og bestyrelsens medlemmer kan melde sig til, når det kan passe dem.

På den måde havde vi glæde af Catrine Hancke som lokalkendt vejviser på vores dejlig tur til Aarhus i august.


Tilmeld dig årets generalforsamling

Danske Landskabsarkitekter indkalder til ordinær generalforsamling fredag den 24. marts 2023 kl. 16:00

I år er der valg til fire bestyrelses– og to suppleantposter samt én studenterpost. Derudover er der valg til parlamentarisk revisor og revisorsuppleant, to udvalgs- og én suppleantpost til LANDSKAB redaktionsudvalg og én post til bedømmelsesudvalget (privat ansat). Alle MDL’er er velkommen til at stille op til valg.

Og som altid byder dagen også på en spændende festforelæsning!

Læs mere her

Plads til friluftsliv – Lynghøjsøerne, Roskilde / OPLAND

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >