Høringssvar vedr. Fredningsudvidelse af Holmen (Nyholm)

AKTUELT / 11.11.21

Danske Landskabsarkitekter har i samarbejde med Landskabsarkitekternes Tænketank indsendt høringssvar til udvidelse af fredning af Nyholm i København

Slots- og Kulturstyrelsen har tilbage i 2020 udsendt høring om en udvidelse af den fredning, som i dag omfatter dele af Nyholm ved Holmen i København. Samtidig har Slots- og Kulturstyrelsen – i koordination med Forsvarsministeriet –  taget initiativ til at få gennemført en undersøgelse af en række bygninger og omgivelser på Nyholm ved Holmen, der i mere end 300 år har spillet en vigtig rolle som centrum for den danske flåde.

Danske Landskabsarkitekter har indsendt et høringssvar i samarbejde med Landskabsarkitekternes Tænketank herom, og understøtter i høj grad, at der sker en udvidet fredning af en række bygninger på Nyholm, og at der samtidig sker en fredning af de nære omgivelser til både fredede og fredningsanbefalede bygninger.

DL har følgende bemærkninger til udvidelsesfredningen:

  • (…) Overordnet er hele Nyholm en fortælling om Søværnets historie og udvikling fra dets etablering i 1690’erne og frem til moderne tid. DL mener derfor, at begrebet nære omgivelser omfatter Nyholms arealer fra nordsiden af Kongebrovej i syd op til Sixtusbatteriet i nord samt til de østlige og vestlige bolværker.
  • (…) Det foreslås at indtegne de eksisterende beplantninger/ træer på bilagskortet (eventuelt ved at overføre dem fra tilgængelige luftfotos), for bedre at forstå og inkorporere eksisterende beplantninger/ træer i fredningsforslaget.
  • Det foreslås at den aksiale retning af kastanjealléerne H.C. Sneedorffs Allé (mod Marmorkirken) og den nordlige del af Henrik Spuns Vej (mod Mastekranen) beskrives i forslaget som en bærende fredningsværdi.
  • (…) Det foreslås, at der i den udvidede fredning af de nære omgivelser stilles krav om, at træer med en omkreds på over 50 cm 1 meter over jorden registreres med (GPS-)placering, artsbeskrivelse og kronediameter.
  • Der bør stilles krav om at kommende grundejere – alternativt en grundejerforening for Nyholm – skal udarbejde en plejeplan for træerne og for dé nære omgivelser, der kommer til at indgå i den udvidede fredning.

DL retter en stor tak til Tænketankens medlemmer for det store og grundige arbejde de har gjort i forbindelse med høringssvaret.

Du kan læse DL’s bemærkninger til ‘Fredningsudvidelse af Holmen (Nyholm)’ i fuld længde her.

Danske Landskabsarkitekter indsender fra tid til anden høringssvar på landskabsarkitektfaglige emner. Vi perspektiverer problematikker, med faglige holdninger og baggrundsviden, i forbindelse med høringer. Dermed er DL med til at kvalificere udfaldet af høringerne fra en landskabsarkitektonisk synsvinkel.

Noma 2.0, København / Thing Brandt Landskabsarkitekter

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >