Høringssvar: Aarhus Universitet indstilles til fredning som et arkitektonisk hovedværk

AKTUELT / 12.12.22

Aarhus Universitet. Foto: Thomas Rahbek

Det Særlige Bygningssyn og Slots- og Kulturstyrelsen har indstillet Universitetsparken, Vennelystparken og ni bygningskomplekser på Aarhus Universitet til fredning. Der er tale om den hidtil største samlede fredning af bygninger og landskabsarkitektur i Danmark. Danske Landskabsarkitekter har i tæt samarbejde med DL's Tænketank afgivet høringssvar i sagen

Aarhus Universitet er et arkitektonisk og landskabsarkitektonisk hovedværk og et enestående eksempel på et såkaldt park-universitet i Danmark. Universitetet er særligt inspireret af de store amerikanske campus-universiteter, hvor det sociale og faglige flyder sammen.

I fredningsindstillingen skriver Det Særlige Bygningssyn, under ledelse af formand Jens Toftegaard, bl.a.:

”Aarhus Universitet er tænkt og planlagt som et landskabsarkitektonisk værk, hvor bygninger og bygningsdele er udformet og formgivet, så de indgår i en samlet helhed med det mesterligt bearbejdede morænelandskab. Planen er så stærk, at den har kunnet absorbere en løbende udvikling af universitetet til over hundrede bygninger over en snart hundredårig periode og er et eksempel på en bebyggelsesudvikling på allerhøjeste arkitektoniske niveau.”

Det var landskabsarkitekt C.Th. Sørensen, der i 1931 vandt konkurrencen om at udforme parken i samarbejde med C.F. Møller, Poul Stegman og Kay Fisker. Det mundede ud i en plan om at gruppere bygningerne frit omkring den centrale morænedal med åbne græsarealer og egetræer.

Høringssvar fra Danske Landskabsarkitekter

Danske Landskabsarkitekter kan tilslutte sig fredningen af Aarhus Universitets selvstændige landskabsarkitektoniske værker ved Universitetsparken og Vennelystparken. I høringssvaret udtrykkes der enighed i den overordnede beskrivelse i fredningsforslaget, mens der dog ønskes en mere specifik fredningskendelse med hensyn til de fredningsmæssige værdier og deres lokalisering på en plan.

“Netop i denne sag har vi en sjælden mulighed for at gå til den oprindelige kilde. I bogen: “Haver Tanker og Arbejder” redegør C. Th. Sørensen ganske præcist for tankerne bag projektet, og giver os dermed en enestående mulighed for at fortsætte intentionen,” lyder det blandt andet i høringssvaret som også opfordrer til at parkarealerne beskrives nøjere, så de kan forvaltes mest hensigtsmæssigt til gavn for hele det samlede værk.

Du kan læse DL´s høringssvar her

Aarhus Universitet. Foto: Thomas Rahbek

Balancen mellem beskyttelse og benyttelse

I et anlæg så stort som Aarhus Universitet er der ofte behov for funktionsændringer. I arbejdet med at frede universitetets parker og flere bygninger, har der derfor været tæt dialog med dets ejere og brugere for at finde den rette balance mellem beskyttelse og fortsat benyttelse.

Merete Lind Mikkelsen, enhedschef, Slots- og Kulturstyrelsen udtaler:

”Som arkitektonisk og landskabsarkitektonisk værk besidder universitetet både en monumentalitet og en smidighed, der har gjort universitetet i stand til følge med tiden. Slots- og Kulturstyrelsen har gennem de seneste tre år gennemgået hver enkelt bygning minutiøst for at kortlægge fredningsværdierne. Selvom vi står overfor en ganske stor fredning, omfatter den derfor kun en lille del af den samlede bygningsmasse – nemlig den der viser de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, vi absolut ikke må miste.

Det gør også, at Aarhus Universitet kan fortsætte deres drift af universitetet, ligesom fredning af parkarealerne selvfølgelig også kan rumme de traditionsrige arrangementer
– herunder den legendariske kapsejlads.”

For at belyse mulighederne for udvikling inden for en fredning vil Slots- og Kulturstyrelsen nu igangsætte en undersøgelse af, hvordan eventuelt nybyggeri vil påvirke de landskabsarkitektoniske værdier. Undersøgelsen kan indgå i den fortsatte, vigtige dialog mellem myndighed, ejere og brugere.

Læs mere her


Fredningen af Aarhus Universitet har været i høring frem til den 11. december 2022.

Universitetet er oprindeligt indstillet til fredning af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, Danmark.

Aarhus Universitet. Foto: Thomas Rahbek

Plads til kystsikring – Kystsikring og Strandbeskyttelse, Nørre Lyngby / NATOUR

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >