Høringssvar til Landsplandirektiv og Revision af Fingerplan

AKTUELT / 26.03.19

Danske Landskabsarkitekter har i samarbejde med Landskabsarkitekternes Tænketank indsendt høringssvar til "Forslag til Landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen" samt "Revision af Fingerplan" spor 2

Danske Landskabsarkitekter indsender fra tid til anden høringssvar på landskabsarkitektfaglige emner.

Vi perspektiverer problematikker med saglige og faglige holdninger og baggrundsviden i forbindelse med høringer og er dermed med til at kvalificere udfaldet ud fra en landskabsarkitektonisk synsvinkel.

Høringssvar – Forslag til Landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen

Foreningen har denne gang indsendt høringssvar til “Forslag til Landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen”. Med moderniseringen af planloven fra juni 2017 er der givet mulighed for, at erhvervsministeren gennem et landsplandirektiv kan udpege udviklingsområder i kystnærhedszonen, hvis udviklingsområderne ikke omfatter arealer med særlige natur-, miljø- og landskabsinteresser. Forslaget vil give mulighed for, at kommunerne kan planlægge for byer, landsbyer og anlæg uden en planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse svarende til reglerne i den øvrige landzone. Du kan læse forslaget på Høringsportalen.

Vi udtrykker en bekymring for en ’udvikling’ af kysterne, der presser de sårbare kystarealer. En ukritisk behandling af kystnære arealer med et ensidigt perspektiv kan ødelægge det særegne ved oplevelsen af natur og landskab langs kysterne, og sætte dem under pres både visuelt og fra øget trafik i områderne.

For en stor del af områderne gælder, at udvikling kræver, at kommunen ophæver udpegninger som ’større sammenhængende landskaber’, ’områder med potentielt naturområde’ samt ’områder med potentiel økologisk forbindelse’. Direktivet bør som minimum sikre, at der ikke sker naturtab og yderligere tab af biodiversitet. Der bør i udviklingsområderne stilles krav om naturkompensation.

Du kan læse hele DL’s høringssvar her.

Høringssvar – Revision af Fingerplan

Ydermere har foreningen indsendt høringssvar til Erhvervsstyrelsens “Revision af Fingerplan” spor 2, der skal afdække om der er behov for mere grundlæggende ændringer af Fingerplanen. Som led i spor 2 har de 34 kommuner i hovedstadsområdet haft mulighed for at indsende forslag til ændringer af Fingerplanen, der i januar 2019 mundede ud i et forslag til en revideret Fingerplan – Fingerplan 2019.

Læs mere om Revision af Fingerplanen hos Erhvervsstyrelsen og på Høringsportalen.

Vi er betænkelig ved, at hovedstadens byudvikling i dag er drevet af projekt- og developerbaseret rækkefølgeplanlægning. Derfor anbefaler Danske Landskabsarkitekter, at Fingerplanen fastholdes som redskab for hovedstadens udvikling.

Vi bemærker, at stationsnærhed er foreslået øget fra 600 m til 1000 m i de fem yderste købstæder, hvilket er udtryk for en ukoordineret og tilfældig sammenfattende planlægning. “Dertil har vi med biodiversitetskrisen mere end nogensinde brug for hjælp fra lovgivningen til, at vi får kompenseret for det biodiversitetstab der sker, når grønne overflader konverteres til bebyggelse og befæstede over- flader.” Et andet forslag fra tænketanken er at introducere begrebet ”grønne nærhedsparker” med det formål, at sikre mindre, men nære og lokale grønne områder til hverdagens udeliv. Grønne nærhedsparker kan bidrage til en samlet grøn struktur i storbyens centrale del. Det konstateres, at ’biodiversitet’ kun nævnes ét enkelt sted i et ad-punkt i Fingerplanens i alt 59 sider. Det bør tilføjes i Fingerplan 2019, at plangrundlaget for de grønne kiler og bykiler skal bidrage til også at øge biodiversiteten.

Læs hele høringsvaret her.

Stor tak til Landskabsarkitekternes Tænketank for deres utrættelige indsats.

Terra Incognita, Trondheims Mindested / Marianne Levinsen og Anders Krüger

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >