Naturstyrelsen afsøger mulighed for LIFE-projekt med fokus på sjældne arter og unik natur langs de danske kyster

AKTUELT / 17.04.24

Thurø Rev Foto: via Naturstyrelsen

Danmarks karakteristiske kystnatur er i overhængende fare for at forsvinde som følge af klimaændringer og havstigninger. For at imødegå den risiko vil Naturstyrelsen tage initiativ til at søge EU om midler til et nationalt LIFE-projekt, der på sigt kan sikre bl.a. de europæisk vigtige strandenge

Klimaforandringer og forventede havstigninger vil få store konsekvenser for naturen i kystzonen, hvor mange strandenge er i fare for at forsvinde. Det viser en rapport, som rådgivningsfirmaet COWI har udarbejdet for Naturstyrelsen. 

Strandenge er en vigtig naturtype, der er særligt beskyttet af EU´s habitatregler, og som er levested for en række sjældne arter som brushøns, strandtudse og planten hindebæger. Og på europæisk plan udgør de danske strandenge en meget stor del af det samlede antal strandenge.

For at fremtidssikre de vigtige naturområder tager Naturstyrelsen nu initiativ til at ansøge EU om et nationalt LIFE-projekt, hvor ambitionen er at skabe et større tværgående samarbejde mellem forskellige aktører.

”Vi har et særligt ansvar her i Danmark for at beskytte strandengene mod klimaforandringer. Kigger vi på tværs af landegrænser, udgør de danske strandenge knap 80 % af alle de strandenge, der findes i den såkaldte kontinentale biogeografiske region. Store ikoniske strandengsområder som Nyord ved Møn og Tipperne ved Ringkøbing Fjord vil forsvinde helt, hvis man skruer tiden 100 år frem. Skal vi håndtere det, kræver det et langsigtet og bredt samarbejde på tværs af mange relevante aktører,” siger Signe Nepper Larsen, vicedirektør i Naturstyrelsen.

Der findes i Danmark omkring 45.000 ha strandenge, hvoraf størstedelen ligger i de såkaldte habitatområder, hvor Danmark har en særlig forpligtigelse til at passe på naturen.

Erstatningsstrandenge kan være del af løsningen

Forud for arbejdet med ansøgningen til EU har Naturstyrelsen bedt COWI afdække truslens omfang og muligheder for at kompensere for det forventede tab af strandenge i forbindelse med havstigninger. Analyserne viser, at det kan blive nødvendigt at inddrage arealer uden for Naturstyrelsens ejerskab, for at gennemføre nødvendige, sammenhængende indsatser.

Rapporten kommer derfor med en række anbefalinger til indsatser. Her peges på, at det er nødvendigt at inddrage overgangszonen mellem hav og land til formålet og udvikle nye ”erstatningsstrandenge”.

”Det er afgørende at komme i gang i god tid, hvis vi skal nå målet, for udvikling af nye levesteder for planter og dyr tager tid. Rapporten konkluderer, at der løbende skal findes og etableres nye, kystnære naturområder for bare delvist at kompensere for tabet, hvis vi fortsat skal kunne leve op til at sikre de nødvendige levesteder for de mange internationalt beskyttede og truede arter,” siger Signe Nepper Larsen.

EU kan finansiere op til 60 % af et LIFE-projekt. Den resterende finansiering søges tilvejebragt gennem statslige bevillinger samt bidrag fra kommuner og fonde. En ansøgning vil blive fulgt op af dialog med kommuner og andre relevante aktører.

Læs mere her

Plads til sammenhæng – Sundstrup Havn, Viborg / ArkPlan Landskabsarkitekter

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >