Om bestyrelsen

Oprettet

Danske Landskabsarkitekter ledes af en bestyrelse som koordinerer udvalgsarbejdet, tildeler økonomiske ressourcer og praktisk bistand til foreningens medlemmer. Bestyrelsen medvirker bl.a. til afholdelse af faglige konferencer, events og arrangementer - traditionelle som spontane - i hele landet.

Bestyrelsen består af syv medlemmer der vælges på den årlige generalforsamling. Derudover vælges to suppleanter der sidder for et år ad gangen. Endvidere vælges en studenterrepræsentant fra en af de tre uddannelsesinstitutioner.

Foto fra venstre: Jakob Sandell Sørensen, Elzélina van Melle, Lise Kloster Bro, Susanne Renée Grunkin, Louise Irminger Axholm, Thomas Juel Clemmensen, Thomas Lindtorp Pedersen og Ole Mouritsen. Ikke til stede: Tine Vogt Laustsen og Philip Dahlerup Christensen. 

Susanne Renée Grunkin: Formand (2017-19)
Har været i bestyrelsen siden 2014

"Jeg har gennem mange år arbejdet på arkitekttegnestue med byudvikling, byrum og landskab fra overordnede strategier til projekteringsopgaver. I dag er jeg faglig leder af landskab hos JJW Arkitekter. Min interesse er at formidle landskabsarkitekturens betydning og at understøtte et godt og udviklende bestyrelsesarbejde i DL."
Uddannelse: KVL (nu KU Science) 1998.
LinkedIn-profil

Thomas Juel Clemmensen (2016-18) 
Har siddet i bestyrelsen siden 2014

"Jeg er studielektor og seniorforsker på Arkitektskolen Aarhus og sikrer derfor bestyrelsesarbejdets forankring i både det jyske og i forskningsmiljøet. I kraft af min interesse for landskabsarkitekturens position i forhold til by- og landskabsplanlægningen, har jeg også særligt fokus på at styrke undervisningen og forskningen indenfor dette felt."
Uddannelse: Arkitektskolen Aarhus 2001.
LinkedIn-profil

Ole Mouritsen (2017-18)
Har været suppleant i bestyrelsen siden 2014

"Jeg er lektor emeritus fra Arkitektskolen Aarhus. Jeg har en livslang interesse for det åbne land og landbrugslandskabet og var en af de første, der bragte byøkologi ind i undervisningen i begyndelsen af 80'erne. Jeg er derudover veteran i Byplanlaboratoriets Åbne Land-konferencer. I bestyrelsesarbejdet har jeg et særligt fokus på formidlingen af faget."
Uddannelsessted: Arkitektskolen i København 1972.

Elzelina van Melle (2017-19)
Repræsenterer det internationale udsyn med sin delvist franske uddannelsesbaggrund

"Jeg vil have særligt fokus på at skabe rum for debat mellem praktiserende og akademikere i branchen. Til dagligt underviser jeg første års -landskabsarkitektstuderende i kurset Plan og Design på KU. At åbne andres øjne for de særlige potentialer i landskabet er en mærkesag for mig. Jeg har også egen tegnestue, EVM Landskab."
Uddannelsessted: ENSP i Versailles i 2009 og KU Science 2007-2008.
LinkedIn-profil

Jakob Sandell Sørensen (2016-18)
Har været projektleder og projekterende sagsarkitekt hos den nyere tegnestue Tredje Natur, der har opnået stor gennemslagskraft i forhold til at sætte landskabarkitekturen på dagsordenen. Arbejder nu på tegnestuen Schønherr. 

"Jeg vil gerne bidrage til at forstærke DL´s profil i den offentlige debat og i tværfaglige sammenhænge. Derudover repræsenterer jeg samarbejdet mellem det private og uddannelsesinstitutionerne idet jeg er gæsteforelæser og projektgransker på KU."
Uddannelsessted: KVL 2002 (nu KU Science).
LinkedIn-profil

Lise Kloster Bro (2016-18)
Har været i bestyrelsen siden 2016

"Jeg er specialiseret i, og arbejder med, biodiversitet, bynatur og økosystemtjenester. Jeg vil bidrage med udvikling af et ’nyt’ natursyn og arbejde for at øge naturkvalitet i samspil med eksempelvis klimatilpasning i vores byer. Har gennem fem år været partner i Habitats ApS og arbejder nu i COWI´s vand og naturafdeling med bynatur og klimatilpasning."
Uddannelse: landskabsarkitekt og byplanlægger på Kunstakademiets Arkitektskole 2012.
LinkedIn-profil

Louise Irminger Axholm (2017-19)
Vil have fokus på, at styrke det tværfaglige samarbejde mellem landskabsarkitekter, bygningsarkitekter, ingeniører og designere. 

"Jeg byder ind med egne erfaringer gennem mit tværfaglige arbejde i en arkitektvirksomhed og mit daglige virke som partner og direktør i Danielsen Urban Landscape."
Uddannelse: KVL 2004 (nu KU Science).
LinkedIn-profil

Philip Dahlerup Christensen (suppleant 2017-18)
Er nyuddannet men har haft arbejde gennem studietiden - både på privat tegnestue samt i Københavns Kommune Center for Park og Natur

"Mine interesser er indenfor det tværfaglige arbejde, særligt med byplanlægning og driftsplanlægning. Jeg ønsker at arbejde med at styrke den position, som landskabsarkitekturfaget, i de senere år, har opnået i forhold til den brede offentlighed og overfor andre af byggebranchens aktører. Jeg er i dag ansat i Københavns Kommune"
Uddannelsessted: KU Science 2014.
LinkedIn-profil

Tine Vogt Laustsen (2016-18)
Har også et tværfagligt fokus, hun udfører landskabsopgaver i trafikale projekter for virksomheden Via Trafik

"Tværfagligt samarbejde, ikke mindst med ingeniører, en del af min dagligdag. Med mine uddannelser i LAR og som tilgængelighedsrevisor byder jeg også ind med viden om, hvordan man gennem højaktuelle fagkompetencer netop gør landskabsarkitekter til centrale medspillere. Jeg er i dag ansat hos GHB Landskabsarkitekter"
Uddannelsessted: KVL 2006 (nu KU Science).
LinkedIn-profil

Thomas Lindtorp Pedersen (2017-19) 
Vil som studenterrepræsentant være bestyrelsens aktive bindeled mellem DL og de studerende.

"Som studerende på bacheloruddannelsen på KU Science har jeg min daglige gang blandt landskabsarkitekturstuderende på den gamle Landbohøjskole. Jeg er næstformand i FLS (Foreningen af Landskabsarkitekturstuderende) og formand for UPU (Uddannelsespolitisk Udvalg) samt RUS-vejleder på andet år. Jeg arbejder for et tættere forhold mellem de studerende og DL."